Locations

Russia

St. Petersburg

SC “Nevsky”, m.st. Dybenko, Bolshevikov av., 18,

 

SC “Atmosphera”, m. Komendatskiy prospekt, Komendatskaya pl., 1

 

SC “Zanevsky Kaskad” - 3, m. Ladoskaya  Zanevsky av. 67/2

 

 

Our cinemas in the world